G4 Inhoudsopgave

G4 STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING

STRATEGIE EN PROFIEL

1. Strategie en Analyse

Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

G4.1

INFO

2. Organisatieprofiel

Naam van de organisatie

G4.3

Voornaamste merken, producten en/of diensten

G4.4

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

G4.5

INFO

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

G4.6

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

G4.7

G4.8

Afzetmarkten

INFO

G4.9

Omvang

G4.10

Medewerkers

INFO

G4.11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

100%

G4.12

Beschrijf de toeleveringsketen

G4.13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang,
structuur of eigendom (nvt)

Betrokkenheid bij externe initiatieven

Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd

G4.14

INFO

Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft

G4.15

INFO

Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent, financiële bijdragen levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt

G4.16

3. Materiële Aspecten en Afbakening

Operationele structuur, afbakening van het rapport

G4.17

Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes

G4.18

Oplijsting materiële aspecten

G4.19

Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie

G4.20

Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie

G4.21

G4.22

Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie (nvt)

G4.23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van
reikwijdte of afbakening (nvt)

4. Stakeholderbetrokkenheid

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

G4.24

G4.25

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

Naar belang / impact en interesse in onze organisatie

G4.26

Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden

Dagelijks contact, al dan niet op projectbasis

G4.27

Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

5. Verslag profiel

G4.28

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft (2015)

G4.29

Datum van het meest recente verslag (2016)

G4.30

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken (Vierjaarlijks)

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

G4.31

G4.32

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders (Core)

G4.33

Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden (nvt)

BESTUUR EN ETHIEK

6. Bestuur

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder

het hoogste bestuurslichaam

G4.34

7. Ethiek en integriteit

Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang op vlak van MVO

G4.56

G4 SPECIFIEKE STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING

Milieu

Materialen

INFO

Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval van externe bronnen

G4 EN2

Energie

Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie

G4 EN3

Water

Totale wateronttrekking per bron

G4 EN8

Emissies

Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen

G4 EN19

Producten en diensten

G4 EN27

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie

Transport

Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden

G4 EN30

G4 EN31

Algemeen (milieu-investeringen)

Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type

G4 EN33

Milieubeoordeling leveranciers

Significante potentiële en actuele milieu-effecten in de toeleveringsketen en ondernomen acties

Sociaal: Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Verhouding tussen werkgever en werknemer

Mensvriendelijk personeelsbeleid

Gezondheid en veiligheid

Welzijn op het werk

Opleiding en onderwijs

Interne communicatie

Diversiteit en gelijke kansen

G4 LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per medewerkerscategorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit

INFO

Sociaal: Maatschappij

Lokale gemeenschap

Administratieve vereenvoudiging

Verduurzaming staden en gemeenten

Sociaal: Productverantwoordelijkheid

Privacy van klanten

G4 PR8

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens

INFO

Vanden Broele Group bestaat uit vijf vennootschappen met een verschillende rechtsvorm:

 

Vanden Broele Uitgeverij nv

Vanden Broele Productions bvba

Cayman bvba

Novado bvba

Vanden Broele Invest bvba

Vanden Broele Group, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge,

T +32(50)671 717  | share@caymanblue.be